+48 504 537 756
Smartvest Finansowanie na miarę Twoich potrzeb

Regulamin serwisu

§ 1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z oficjalnej strony internetowej oraz serwisu internetowego www.smartvest.pl (“Serwis”) przez jego użytkowników (“Użytkownicy”). Użytkownikiem definiowana jest każdaa osoba fizyczna bądź prawna korzystająca choćby w minimalnym stopniu z serwisu oraz unikalnych treści na nim zawartych.

 2. Serwis jest własnością SMARTVEST sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62/12, 53-413 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000608116, NIP: 8992786082, REGON: 363947190 o kapitale zakładowym 200 000 PLN wpłaconym w całości., zwana dalej: “Usługodawcą”.

 3. Serwis służy Usługodawcy do udostępnia usług, zwanych dalej: “Usługami”, świadczonymi na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także związane z pośrednictwem finansowym oraz innymi czynnościami oferowanymi przez usługodawcę i jego partnerów.

 4. Usługodawca zastrzega możliwość zamieszczania w serwisie materiałów reklamowych, z których całość korzyści przypadać będzie Usługodawcy.

 5. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów, przysługują Usługodawcy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich Usługodawca zastrzega możliwość egzekwowania kary w wysokości 250.000,00 zł wobec Użytkownika łamiącego postanowienia zawarte powyżej, na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2. Kontakt z usługodawcą

 1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą poprzez: Email: biuro@smartvest.pl; biuro.smartvest@gmail.com, Telefonicznie: 504-537-756, za pomocą wniosków znajdujących się na serwisie www.smartvest.pl.

§ 3. Użytkownik

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, korzystająca choćby w minimalnym stopniu z serwisu www.smartvest.pl.
 2. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.
 3. Użytkownik przekazujący swoje Dane Osobowe powinien przed wykonaniem takich czynności zapoznać się szczegółowo z regulaminem serwisu oraz polityką prywatności, oraz zaakceptować ich warunki. W przypadku braku akceptacji nie powinien w żadnym wypadku przekazywać Usługodawcy Danych Osobowych.

§ 4. Informacje handlowe

 1. Nawiązując kontakt poprzez przekazanie swoich Danych Osobowych i chęci otrzymania usług od Usługodawcy, Użytkownik zezwala na przesłanie wobec niego za pomocą email, bądź telefonicznie informacji handlowych oraz świadczenia usług.
 2. W każdym momencie Użytkownik może żądać zaprzestania czynności wynikających z powyższego punktu, za pomocą dyspozycji mailowej, bądź telefonicznej z Usługodawcą.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
  • stały dostęp do Internetu,
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa,
  • włączona obsługa Cookie.

§ 6. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że usługi świadczone wobec Użytkownika będą wykonywane starannie oraz w całej jego mocy, jednakże w przypadku celowego wykonania usług w sposób sprzeczny z ustaleniami zawartymi w umowach pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, Usługodawca ponosi za nie odpowiedzialność.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie serwisu www.smartvest.pl.
 3. Wszelkie spory dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy rozstrzygane będą na drodze sądowej.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość rozstrzygania sporów w sposób polubowny.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zabezpieczenia antywirusowego Użytkownika i konsekwencji jakie to może rodzić.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Dostęp do serwisu jest powszechny i Usługodawca nie ogranicza dostępu do serwisu.
 2. Wszelkie artykuły zawarte na serwisie nie stanowią porady ani opinii podatkowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 475 ze zm.) i są odzwierciedleniem poglądów wyrażonych przez autorów publikacji. Wszelkie treści znajdujące się na Serwisie w szczególności symulacje, wyliczenia, kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.
 3. Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji wobec działania Usługodawcy. Reklamacje kierowane powinny być poprzez kontakt mailowy pod adresem biuro@smartvest.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo odpowiedzi na reklamację w ciągu 21 dni.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji w regulaminie.
 5. Usługodawcę obowiązuje prawo polskie.
 6. Wszelkie aspekty prawne nie zawarte w regulaminie reguluje obowiązujący system prawny.

1Skontaktuj się z nami telefonicznie, bądź wypełnij wniosek

2Przygotujemy indywidualną ofertę finansowania

3Zawrzemy umowę pożyczki w kancelarii notarialnej i wypłacimy środki pieniężne