Regulamin

Rozdział 1


Regulamin serwisu


§ 1. Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z oficjalnej strony internetowej oraz serwisu internetowego www.smartvest.pl („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”). Użytkownikiem definiowana jest każda osoba fizyczna bądź prawna korzystająca choćby w minimalnym stopniu z serwisu oraz unikalnych treści na nim zawartych.
2. Serwis jest własnością SMARTVEST sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62/12, 53-413 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000608116, NIP: 8992786082, REGON: 363947190 o kapitale zakładowym 200 000 PLN wpłaconym w całości., zwana dalej: „Usługodawcą”.
3. Serwis służy Usługodawcy do udostępnia usług, zwanych dalej: „Usługami”, świadczonymi na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także związane z pośrednictwem finansowym oraz innymi czynnościami oferowanymi przez usługodawcę i jego partnerów.
4.Usługodawca zastrzega możliwość zamieszczania w serwisie materiałów reklamowych, z których całość korzyści przypadać będzie Usługodawcy
5. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów, przysługują Usługodawcy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich Usługodawca zastrzega możliwość egzekwowania kary w wysokości 250.000,00 zł wobec Użytkownika łamiącego postanowienia zawarte powyżej, na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2. Kontakt z usługodawcą

Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą poprzez: Emai: biuro@smartvest.pl; biuro.smartvest@gmail.com, Telefonicznie: 504-537-756, za pomocą wniosków znajdujących się na serwisie www.smartvest.pl

§ 3. Użytkownik

1.Użytkownikiem może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, korzystająca choćby w minimalnym stopniu z serwisu www.smartvest.pl
2.Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.
3. Użytkownik przekazujący swoje Dane Osobowe powinien przed wykonaniem takich czynności zapoznać się szczegółowo z regulaminem serwisu oraz polityką prywatności, oraz zaakceptować ich warunki. W przypadku braku akceptacji nie powinien w żadnym wypadku przekazywać Usługodawcy Danych Osobowych.

§ 4. Informacje handlowe

1. Nawiązując kontakt poprzez przekazanie swoich Danych Osobowych i chęci otrzymania usług od Usługodawcy, Użytkownik zezwala na przesłanie wobec niego za pomocą email, bądź telefonicznie informacji handlowych oraz świadczenia usług.
2. W każdym momencie Użytkownik może żądać zaprzestania czynności wynikających z powyższego punktu, za pomocą dyspozycji mailowej, bądź telefonicznej z Usługodawcą.

§ 5. Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu wymagane są:

  • Stały dostęp do Internetu;
  • Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
  • Włączona obsługa Cookie;

§ 6. Odpowiedzialność usługodawcy

1. Usługodawca oświadcza, że usługi świadczone wobec Użytkownika będą wykonywane starannie oraz w całej jego mocy, jednakże w przypadku celowego wykonania usług w sposób sprzeczny z ustaleniami zawartymi w umowach pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, Usługodawca ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie serwisu www.smartvest.pl
3. Wszelkie spory dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy rozstrzygane będą na drodze sądowej.
4. Usługodawca zastrzega możliwość rozstrzygania sporów w sposób polubowny.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zabezpieczenia antywirusowego Użytkownika i konsekwencji jakie to może rodzić.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Dostęp do serwisu jest powszechny i Usługodawca nie ogranicza dostępu do serwisu.
2.Wszelkie artykuły zawarte na serwisie nie stanowią porady ani opinii podatkowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 475 ze zm.) i są odzwierciedleniem poglądów wyrażonych przez autorów publikacji. Wszelkie treści znajdujące się na Serwisie w szczególności symulacje, wyliczenia, kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.
3. Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji wobec działania Usługodawcy. Reklamacje kierowane powinny być poprzez kontakt mailowy pod adresem biuro@smartvest.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo odpowiedzi na reklamację w ciągu 21 dni.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji w regulaminie.
5. Usługodawcę obowiązuje prawo polskie.
6. Wszelkie aspekty prawne nie zawarte w regulaminie reguluje obowiązujący system prawny

Rozdział 2


Polityka prywatności


§ 8. Stosowanie plików Cookies

Usługodawca może stosować pliki „cookies” (ciasteczka) zawierające dane w postaci tekstu, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.

§ 9. Zgodność stosowania plików Cookies z prawem

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 10. Brak ingerencji plików Cookies z urządzeniem końcowym

Pliki cookies są ustawiane przy każdej wizycie Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

§ 11. Cele wykorzystywania plików Cookies

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
1.Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika;
2.Rozróżniania urządzeń i użytkowników korzystających z Serwisu;
3.Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

§ 12. Rodzaje plików Cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „stałe” oraz „zewnętrzne”:
1. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień interfejsu Użytkownika;
2. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

§ 13. Zarządzanie plikami Cookies

1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
2. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 14. Dane osobowe

Definiując dane osobowe w regulaminie jako ("Dane osobowe"), pozyskane przez Usługodawcę poprzez Serwis za pomocą formularza kontaktowego czy też funkcję rejestracji w Serwisie lub też z innego źródła (np. zapytanie e-mail).

§ 15. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest SMARTVEST sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62/12, 53-413 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000608116, NIP: 8992786082, REGON: 363947190 o kapitale zakładowym 200 000 PLN wpłaconym w całości.

§ 16. Cel przetwarzania danych osobowych

Usługodawca otrzymuje zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w następujących celach:
1. Przedstawienie oferty usług SMARTVEST sp. z o.o. oraz partnerów SMARTVEST sp. z o.o.
2. Oferowanie produktów SMARTVEST sp. z o.o. oraz partnerów SMARTVEST sp. z o.o.
3. Sporządzanie umów między Użytkownikiem, a SMARTVEST sp. z o.o. oraz jego partnerami biznesowymi.
4. Szeroko rozumianej komunikacji z Użytkownikiem ( email, tel. korespondencja listowna)
5. W celach statystycznych, tworzenia badań na podstawie zachowań użytkownika, budowanie modeli statystycznych oraz modeli zachowań.

§ 17. Przekazywanie danych osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych wobec poniższych podmiotów:
1. Usługodawca i właściciel serwisu www.smartvest.pl tj. SMARTVEST sp. z o.o.
2. Doradców kredytowych z poprzedzającą przekazanie danych zgodą udzieloną telefonicznie bądź mailowo przez Użytkownika, następująca przed każdym przekazaniem Danych Osobowych, osobno wobec każdego z doradców kredytowych.
3. Partnerów biznesowych SMARTVEST sp. z o.o. z poprzedzającą przekazanie danych zgodą udzieloną telefonicznie bądź mailowo przez Użytkownika, następująca przed każdym udzieleniem Danych Osobowych, osobno wobec każdego z partnerów biznesowych.

§ 18. Dostęp, zmiana, usunięcie danych osobowych

1. Użytkownik posiada dostęp do wglądu w posiadane przez Usługodawcę Dane Osobowe użytkownika, posiada możliwość modyfikowania owych danych oraz ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
2. W przypadku złożenia dyspozycji przez Użytkownika zmiany lub usunięcia Danych Osobowych, Usługodawca usunie lub zmieni Dane, zastrzegając, że zrobi to w takim zakresie w jakim owe dane posiada. Jeśli Dane Osobowe zostały przekazane podmiotom, o którym mowa w ust. 2, 3 pow. §, Użytkownik obowiązany jest zgłosić żądanie zmiany lub usunięcia Danych Osobowych – w zbiorach tych podmiotów – tym podmiotom bezpośrednio i wszelkie wnioski w tym zakresie kierować należy do podmiotu, któremu dane zostały przekazane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie lub brak zmiany Danych Osobowych przez podmiot, któremu Dane te – zgodnie z powyższym § – przekazał.

komentarze klientów


Pożyczkę ze smartvestu wziąłem ponieważ miałem zablokowane duże środki u odbiorców towarów, gdy zapłacili mi faktury spłaciłem całość.

Pan Artur, producent z Katowic

Myślałem, że wcześniej znajdę klienta na wystawione na sprzedaż mieszkanie. Wziąłem pożyczkę bo potrzebowałem na szybko pieniędzy, a spłaciłem po znalezieniu kupca na nieruchomość.

Pan Maciej z Wrocławia

Jako przedsiębiorca prowadzący działalność, w której występują zatory płatnicze kilka razy potrzebowałem pilnego zastrzyku gotówki, za każdym razem zgłaszam się do Smartvestu, można powiedzieć że jestem stałym klientem zadowolonym ze współpracy.

Pan Krzysztof, handlowiec z Krakowa

Pole dostałem w spadku, traktuje je jako bezpieczną lokatę wartości, pół roku temu wpadłem na pomysł na własną działalność i zastawiłem ziemię jako zabezpieczenie pod pozabankową pożyczkę w firmie Smartvest. Miesiąc temu biznes rozkręcił się na tyle że jednorazowo spłaciłem całość pożyczonego kapitału, mogę z czystym sumieniem powiedzieć że Smartvest to rzetelna firma, zawsze profesjonalne pełne zrozumienia podejście bez stwarzania jakichkolwiek problemów!

Pan Dariusz z Rzeszowa